Menu

VOP

1. Všeobecné, rozsah platnosti

Vzdělávací akce společnosti Straumann probíhají výlučně na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Odporující, odlišné nebo zde neuvedené podmínky smluvních partnerů nebudou uznány.

2. Přihlášení, potvrzení přihlášky

2.1 Přihlášení do kurzu se provádí písemně nebo elektronicky. Jelikož je počet účastníků na našich vzdělávacích akcích omezen, budou kurzové přihlášky zohledňovány dle pořadí jejich doručení.

2.2 Smlouva je právně účinná pouze potvrzením přihlášky do kurzu.

3. Kurzovné, platba

3.1 Kurzovné je uvedeno včetně DPH. Náklady na stravování jsou zahrnuty v ceně kurzu.

3.2 Kurzovné se platí netto a bez slevy, před zahájením vzdělávací akce, pokud není v přihlášce uveden jiný platební prostředek, po obdržení faktury. Jiné způsoby platby budou účtovány jeden týden před akcí.

4. Poučení o odstoupení od smlouvy pro spotřebitele

Právo na odstoupení od smlouvy: Spotřebitelé mohou smlouvu zrušit do 14 dnů bez udání důvodů písemnou formou (např. dopis, fax, email). Lhůta začíná po obdržení tohoto poučení písemnou formou, ne však před uzavřením smlouvy, a rovněž ne před splněním našich informačních povinností dle zákonné úpravy a našich povinností v elektronickém obchodním styku dle zákona. Pro zachování lhůty pro odstoupení stačí včasné zaslání zrušení. Zrušení musí být zasláno na adresu:
Straumann s.r.o., Na Žertvách 2196, 186 00 Praha 8, Fax: +420-284094659,
email: info.cz@straumann.com

Následky odstoupení od smlouvy: V případě účinného odstoupení od smlouvy je odstoupeno od vzájemných plnění a popř. přijaté požitky (např. úroky) vráceny. Nemůžete-li nám obdržená plnění, jakož i požitky (např. výhody užívání) poskytnout zpět, respektive vrátit, nebo pouze částečně, nebo ve zhoršeném stavu, musíte do té míry náhradu hodnoty plnit. To může vést k tomu, že musíte své smluvní platební závazky za dobu až do odvolání přesto splnit. Povinnost k úhradě platby musí být splněna do 14 dnů. Lhůta pro Vás začíná odesláním Vašeho odstoupení od smlouvy, pro nás jejich přijetím.

Zvláštní poznámky: Vaše právo odstoupení od smlouvy je předčasně ukončeno, je-li smlouva na Vaši výslovnou žádost oběma stranami splněna dříve, než jste mohl uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy. (Konec poučení o odstoupení od smlouvy)

5. Jiná zrušení ze strany účastníka kurzu

5.1 Dojde-li ke zrušení ze strany účastníka kurzu bez uplatnění práva na odstoupení od smlouvy (č. 4) méně než 14 dní před započetím kurzu, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 80% kurzovného. Zrušení musí být provedeno účastníkem kurzu písemně.

5.2 Místo v kurzu může být bez zpracovatelského poplatku převedeno na jiného náhradního účastníka.

6. Zrušení ze strany Straumann s.r.o.

Straumann s.r.o. si vyhrazuje právo, do 14 dnů před zahájením, akci zrušit vrácením již eventuálně zaplaceného kurzovného, nebylo-li dosaženo předpokládaného minimálního počtu účastníků. V tomto případě nelze uplatňovat žádné nároky na náhradu škody.

7. Omezení ručení

7.1 Ručíme ve všech případech způsobených neschopností a nemožností. Dále ručíme za škody v souladu s právními předpisy v případech úmyslu, hrubé nedbalosti, převzetí záruky, jakož i námi způsobeného zranění na životě, těle nebo zdraví. Porušíme-li jednoduchou nedbalostí ve zbytku svou povinnost, jejímž plněním je řádné dodržení smlouvy a na jejíž dodržení se účastník kurzu může pravidelně spolehnout, jakož i povinnosti, při jejichž porušení je ohroženo dosažení smluvního účelu, je naše povinnost náhrady omezena na smluvně typickou, předvídatelnou škodu. Ve všech jiných případech ručení, jsou nároky na náhradu škody z důvodu porušení povinnosti zaviněním, jakož i nedovoleným jednáním vyloučeny, takže neručíme za majetkové škody účastníka kurzu.

7.2 Je-li naše ručení na základě shora uvedených ustanovení vyloučeno nebo omezeno, platí to i pro osobní ručení našich zaměstnanců, pracovníků, zástupců a pomocníků při plnění. Obrácení důkazního břemene není s výše uvedenými ustanoveními spojeno.

8. Sleva pro asistující lékaře a studenty

Asistující lékaři a studenti (kromě postgraduálních studentů) obdrží při předložení potvrzení komory zubního lékařství resp. imatrikulačního osvědčení slevu ve výši 50%.

9. Rozhodné právo, místo soudu

9.1 Platí právo České repunliky.

9.2 Je-li účastníkem kurzu obchodník ve smyslu obchodního zákoníku, právnická osoba podle veřejného práva nebo veřejnoprávní zvláštní fond, je příslušným soudem Městký soud v Praze. Totéž platí v případě, že kupující nemá obecnou soudní příslušnost v České republice, po uzavření smlouvy přesunul své bydliště nebo své místo běžného pobytu do zahraničí, nebo není-li jeho bydliště nebo jeho místo běžného pobytu známo.

10. Nabízející

Nabízejícím je společnost Straumann s.r.o., Na Žertvách 2196, 186 00 Praha 8

Straumann s.r.o.

Na Žertvách 2196
180 00 Praha 8

Tel.: +420 284 094 650
Fax: +420 284 094 659
E-Mail: info.cz@straumann.com

PORADENSTVÍ PRO ZÁKAZNÍKY - ZUBAŘI / ZUBNÍ TECHNICI
+420 284 094 650

TECHNICKÁ PODPORA CADCAM
+420 602 402 731
Mgr. Robert Martinka